Sidor

måndag 5 maj 2014

Lära kreativt lärande

Vad är ditt bästa sätt att lära? Hur lärde du dig helst saker när du var barn?

Genom Eva Söderberg och bloggen Hjärna med händer fick jag tips om kursen Learning Creative Learning. Kursen är en MOOC (Massive Online Open Course (/Community)) och ges av MIT - Massachusetts Institute of Technology. Den består av föreläsningar som finns tillgängliga på nätet, uppgifter som deltagare kan genomföra samt en digital samtalsyta där kursdeltagarna kan dela erfarenheter.

Kursen tar upp frågor om kreativitet och lärande kopplat till programmering och skapande.
I första veckan (från förra årets kurs) får vi höra syskonen Mimi och Joi Ito samtala om intresse-baserat lärande. Det ställer sig frågan: Vad händer med lärandet om man utgår från intresset hos studenten? För oss i Sverige är det inte något speciellt konstigt att utgå från elevers föreställningsvärldar i undervisningen. Vår läroplan ger utrymme för att använda elevernas nutidskultur som inspirationskälla.

Ur Lgr 11, Skolan värdegrund och uppdrag
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.
 
från Övergripande mål och riktlinjer, Elevers ansvar och inflytande
Läraren ska
• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 
från Kurspaln i Slöjd, syfte
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar,
framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till
att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och
att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
//
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner
och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och
tidsperioder.
Det är nyttigt att få perspektivet att olika skolsystem i världen ger olika möjlighet till denna typ av lärande. I Sverige har vi en lång tradition av att låta praktiska-estetiska ämnen vara del i undervisningen i hela grundskolan. I många andra länder är dessa inslag bara de yngsta årskurserna förunnat.

Joi Ito pratar om fördelarna med att få fler akademiker som är vara att lösa problem med hjälp av kreativitet. Arbetsplatser och forskarlag med personer med blandade inlärningsstilar är mer framgångsrika och kan skapa lösningar som passar fler, menar Joi Ito.

Klippet nedan är från förra årets kurs. Jag har skapat en YouTube-spellista med samtliga föreläsningar. Jag har också valt att döpa om den Pinteresttavla som jag tidigare kallade Koda till Learning Creative Learning. På den Pinteresttavlan kan olika uttryck av kreativt lärande som inte direkt är slöjd eller bild rymmas.
Alla föreläsningar från årets kurs finns här. Eftersom kursen redan varit går det inte att delta i diskussionerna  i anslutning av föreläsningarna. Diskussionerna och samtalen fortsätter dock i olika former och på olika platser och det är bara att frossa och grotta ner sig i alla länktips som delas.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar